Hörselnedsättning och hörselskador

Hörselnedsättning är ett fascinerande område därför att det berättar långt mycket mer om människan än vad man kan tro då man först angriper ämnet. Människan har fem sinnen. Med dessa lever hon från födseln till graven. Med tanke på vilken komplicerad varelse människan är så kan det tyckas väl enkelt att hon varseblir sin omvärld med hjälp av endast fem sinnen: smak, syn, känsel, lukt och hörsel. Dessa fem verktyg är vad vi försetts med för att hantera livet. När något av dessa verktyg försvinner, hur illa kan det bli då? Och vad innebär det egentligen att ha en hörselnedsättning?

Hörselnedsättning, en svårighet med flera dimensioner

Hörselnedsättning och samhällsutveckling

Det är sällan man avhandlar ämnet hörselnedsättning och lite görs vad gäller förståelsen för problemet. Detta är troligtvis ett misstag. Man gör vissa satsningar för att undkomma bullerproblemets inverkningar i det offentliga rummet. Ett verktyg som är bra är ”öron” som lyser rött när bullernivån passerat det som är acceptabelt för en väl fungerande arbetsplats, men få studier har gjorts över hörselproblemens verkliga betydelse och inverkan på arbetsmiljön och studieresultaten. Någonting man bortsett från är att en hörselskada kan ha flera dimensioner. Samma person kan lida av Tinnitus så väl som ett annat hörselproblem. Det är här det blir intressant. Hur viktigt är varje sinne för en människa?

Eftersom ämnet ”sinnets betydelse för en människa under en livstid” är väldigt stort fokuserar vi på hörseln. Förlusten av 20% av ett fullvärdigt liv, vad innebär det egentligen och hur kan det te sig? Med tanke på att ETT sinne kan drabbas av flera problem så är det av yttersta vikt att vi förstår varje sinnes verkliga uppgift och innebörd. Känseln har till exempel en tydlig koppling till nervsystemet i sitt avgörande av varmt och kallt. Men alla sinnen är har sin hemmabas i nervsystemet, så gäller även hörseln. Därför behöver man förstå alla dimensioner av hörseln för att förstå hur en hörselnedsättning påverkar livet.

Personer som lider av hörselnedsättning och hörselskador, upplever ofta oro, stress, ångest och/eller nedstämdhet till följd av sina besvär. Det finns flera olika behandlingsmetoder tillgängliga för att få bukt med hörselnedsättning och synskador. Du kan vända dig till en audionommottagning för att genomgå en kontroll. Vilken behandling som lämpar sig bäst beror på orsaken bakom hörselskadan samt dess grad. Det finns även alternativa metoder såsom behandling med energipsykologi.

Hörseln och nervsystemet.

En person kan vara i besittning av två normalt skilda problem. Detta är viktigt att förstå eftersom det är nervsystemet som blir ytterst lidande hos samma person. Ett outforskat fakta är att en person med en svag hörselnedsättning även kan vara drabbad av Tinnitus. För att förstå detta problem krävs en förklaring. En aningens dålig hörsel är sällan ett problem, varken för den drabbade eller omgivningen. För den drabbade kan det vara ansträngande att behöva fråga, ”vad sa du?” och så vidare men vederbörande kan i stort sett föra en normal existens utan störande inslag. Men i kombination med Tinnitus är en normal livsföring i stort sett omöjlig.

Det normala umgänget försvåras obetydligt i samband med en svag hörselnedsättning. Det är som sagt värst för den drabbade. Dessa ”va?” och ”hur sa?” kan verka menligt på spontaniteten i umgänget. Men Tinnitus är sällan till besvär då den drabbade tycks uppfatta problemet som tydligast då oljudet tillfälligtvis upphör. Det intressanta här är dock hörselns inflytande på livssituationen hos gemene man. Hur viktig är hörselns inflytande på nervsystemet? Detta är ett alltför outforskat område. De flesta insatserna görs numer för att sätta in hjälpmedel i form av diverse apparatur, till exempel hörapparat vid hörselnedsättning men ämnet är viktigare än så och kräver en större insyn i nervsystemets verkliga betydelse. Att vi har fem sinnen låter enkelt men få har förstått hur stort inflytande varje sinne har på vårt nervsystem. En fördjupad forskning på området skulle troligtvis lösa många problem.

Psyket och hörseln

En hörselnedsättning kan ses som en bagatell, men den kan påverka övriga sinnen på sätt som kan vara svåra att se direkt. Med ett nervsystem som är kapabelt att inneha information och ge respons på våra sinnens upplevelser så är det av yttersta vikt att vi förstår att varje individ, och varje nervsystem, är ett universum i sig. Det räcker inte att sätta upp ett ”öra” på den arbetsplats för att ta itu med vad en hörselnedsättning verkligen innebär. Mer studier borde läggas på vad ett väl fungerande nervsystem verkligen har för inflytande på allas vår framtid och ett väl fungerande samhälle. Våra fem sinnen har större inverkan på världsekonomin än vi hittills lagt vikt vid.