Forskarutbildning

Hur påverkar buller människan? Vilka bullernivåer är acceptabla? Påverkas män och kvinnor olika? Hur är det med barn, vuxna och åldringar? Det finns många intressanta och ytterst aktuella frågeställningar kring bullret i vår vardag, och det bedrivs aktiv forskning på Sveriges universitet och högskolor i ämnet. ”Människan och bullret” är ett nationellt forskarnätverk där över 15 av landets ledande disputerade bullerforskare ingår. Utöver de disputerade forskarna så fungerar även nätverket som en en forskarutbildning för över 10 doktorander. Genom att doktorandernas forskarutbildning till stor del äger rum inom nätverket så introduceras de genast i högaktuella och aktiva forskningsmiljöer och får goda kontakter för sin fortsatta karriär.

En forskarutbildning öppnar många dörrar

Forskarutbildning – vad innebär det?

Termen forskarutbildning används ofta synonymt med doktorandutbildning. Det åsyftar en fyraårig utbildning som avslutas med en doktorandexamen och en titel där de vanligaste är filosofie doktor, teknologie doktor eller medicine doktor, beroende på ämnet som studeras. Inom forskarskolan ”Människan och bullret” så kommer en del element i utbildningen att delas mellan alla doktorander som ingår i skolan vid en given tidpunkt – men rent praktiskt är doktoranderna anställda vid olika universitet utspridda i Sverige. De olika universitetens specialinriktningar gör också att vissa delar av utbildningen kommer att vara olika. I en doktorandutbildning så ingår ett visst antal obligatoriska kursmoment, men utöver det bestäms doktorandens arbetsuppgifter tillsammans med handledaren.

Som doktorand i Sverige är studenten statligt anställd i en tidsbegränsad tillvidareanställning, med de förmåner och krav som tillkommer med en sådan anställning. Kraven på den sökande till forskarutbildning inom nätverket ”Människan och bullret” kan läsas i detalj i arbetsannonserna vid de tillfällen doktorandplatser finns tillgängliga. Sökande har vanligen en magister eller master-examen inom ett relevant ämne. I och med att forskningsområdet ”Människan och bullret” är så brett så finns det ingen definition på exakt vilka ämnen som är godtagbara – sökanden ombeds bifoga en forskningsplan där det förslagna ämnet tydligt framgår. Sökande kan antingen föreslå en handledare (en disputerad forskare vid ett svenskt universitet) eller inte.

Att vara forskare

En forskarutbildning leder till en doktorsexamen – men vad händer sen? Som nybliven doktor är du en del av den absoluta spjutspetskompetensen i världen i ditt valda ämne. Du kommer att ha publicerat artiklar (i det fall du gör en sammanläggningsavhandling) eller ha material för att publicera artiklar (i det fall du gör en monografi). En sammanläggningsavhandling består vanligen av tre till sju artiklar, publicerade och granskade i forskningstidskrifter. En monografi är en bok, där olika aspekter av din forskning tas upp i olika kapitel. Både en sammanläggningsavhandling och en monografi räknas som examinerande dokument för en doktorandexamen, och båda fungerar som grund för en fortsatt akademisk karriär.

En fullgjord forskarutbildning innebär att den nyblivna doktorn kan söka post doc-tjänster på universitet runtom i världen. En post doc-tjänst varar vanligen några månader till några år, och är ofta förbehållna nyutexaminerade doktorer, så kallade ”unga forskare” eller ”junior researchers”. I många fält är det vanligt att en doktor är anställd på en eller flera post doc-tjänster innan en fast tjänst som lektor söks. Post doc-tjänsternas syfte är dels att ge forskaren en aktuell och intensiv inblick i den mest aktuella forskningen på hens område, och dels att tillhandahålla några relativt undervisningsfria år innan en fast tjänst.

Varför välja att bli forskare?

Är en forskarutbildning någonting för dig? En forskarutbildning är en statligt avlönad utbildning som kommer ge dig chansen att fördjupa dig i ett unikt ämne som ingen annan tidigare har fokuserat på. Du kommer bli en spjutspetsexpert i världen inom det smala ämne som du och din handledare väljer. Det är en chans att följa sin passion och att bidra med viktiga pusselbitar till mänsklighetens samlade kunskap – men beroende på val av ämne är det också en chans att bli en expert som är mycket attraktiv på arbetsmarknaden och efterfrågad av industrin. Att utbilda sig till forskare är dock en stor tidsinvestering och arbetsbördan kan i många fall vara stor, det krävs också ofta utlandsresor till konferenser.